Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı;

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı...

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ve 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Tablo-1’de belirtilen 1 pozisyon için sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Tablo-1: Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücretler:
POZİSYON UNVANI: Sistem Uzmanı
POZİSYON SAYISI: 1
SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI: 10
AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ KATSAYI TAVANI: 2*
* Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanının Tablo-1’de belirtilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, bu tutarın altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.
2- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibarıyla en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak.
3- Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
4- Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak.
5- Başkanlıkça talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olunması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek.

B. ÖZEL ŞARTLAR
1. Sistem Uzmanı[/color]
a) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun’a tabi kadrolu veya aynı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
c) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

Tercihen:
ç) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
d) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,
e) Windows Server, VmWare, Cluster yapılandırma, Active Directory, Sharepoint, IIS, DNS, DHCP, Group Policy konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,
f) System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Powershell scripting konusunda konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
h) İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak.

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
Tablo-2: Başvuru için Gerekli Belgeler:
a) Özgeçmiş
b) Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler: Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
- Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
- Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,
Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
c) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren BelgelerBaşvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Sınav Komisyonu sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgi ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
ç) Varsa, KPSS Sonuç Belgesi
d) Varsa, YDS Sonuç Belgesi
e) Mezuniyet Belgesi / Diploma veya mezuniyet belgesi (Yurt dışı yükseköğrenim kurumlarından mezun adaylar için Denklik Belgesi)
f) Erkek adaylar için askerlik durum belgesiBelge terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır. (e-Devlet’ten alınan çıktılar kabul edilecektir.)
g) Sertifikalar (Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlık tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.)

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ
1- Başvurular, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi yapılacak olup, 06 Şubat 2023 Pazartesi saat 09.00’da başlayacak ve 20 Şubat 2023 Pazartesi saat 18.00’de sona erecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1- Başvuru şartlarını sağlayan adayların KPSS puanlarının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanlarının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilan edilen her bir pozisyon sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı 70 olarak kabul edilir.
2- Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir.
3- Başvuru için gerekli evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.
4- Başvuru değerlendirme sonuçları Başkanlık internet sitesinden duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
5- Başvuru değerlendirme sonuçlarına, sonuçlarının duyurulmasından itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 2 iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. İtirazlar neticesinde listelerde değişiklik olması durumunda söz konusu değişiklikler en geç 1 iş günü içerisinde Başkanlık internet sitesinden duyurulacaktır. Güncellenen listeler ile ilgili olarak adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
1- Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.
2- Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak bu ilanın “B. ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır. Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir.
3- Sözlü sınavda adaylar sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),
ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
4- Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
5- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
6- Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ
1- Her bir adayın yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak nihai başarı puanları belirlenir. Nihai başarı puanı 70 ve üzeri olan adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenir. Nihai başarı puanı eşit olan adaylardan yazılı sınav puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Nihai başarı puanı 70’in altında olan adaylar ise başarısız sayılır.
2- Sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
3- Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
4- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres                : Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No:145, 06520 Balgat-Çankaya/Ankara
E-posta             : sinav@ytb.gov.tr
İnternet Sitesi  : www.ytb.gov.tr
Telefon             : +90 312 218 42 40

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum