Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı;

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı...


ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK/KURUM) Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk Fakültesi mezunları (Birinci grup) arasından 1 (Bir), Veteriner Fakültesi Mezunları  (İkinci grup) arasından 1 (Bir) olmak üzere giriş sınavı ile 2 (İki) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların;
2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak,
2.2. Hukuk ve Veterinerlik alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
2.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) Hukuk Fakültesi mezunları için KPSS P4 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzerinde, Veterinerlik Fakültelerinden mezun olanlar için KPSS P3 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; her bir grup içerisinde en yüksek puanlı 20 aday arasında bulunmak. (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),
2.4. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
2.5. Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak.
2.6.Askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecilli bulunmak.
2.7.Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
2.8.Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak

3. GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU
3.1. Giriş sınavı için başvurular, 06/02/2023 tarihinden 17/02/2023 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Posta ile ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3.2. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
3.3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.
3.4. Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunacaklardır.

4. GİRİŞ SINAVI TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ
4.1. Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır.
4.2. Yazılı sınav, 05/03/2023 Pazar günü saat:10:30’ da başlayıp 13:00’da sona erecektir.
4.3. Yazılı sınav yerinin açık adresi, Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.
4.4. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi,  yazılı sınava ilişkin diğer hususlar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasında (http://www.esk.gov.tr/duyurular)  ilan edilecek ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Diğer taraftan adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
4.5. Adaylar, “Aday Başvuru Bilgilerini”, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.
4.6.Adayların, denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş dokümanları e-Devlet başvurusu sırasında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

5. YAZILI SINAV KONULARI
5.1. Yazılı sınav tek oturumda ve test usulü ile yapılacaktır.
5.2.Sınavda adaylara 100 soru sorulacaktır.
5.3. Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasak olup bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
5.4.Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır;
Hukuk Fakültelerinden mezun olanlar için;
5.5. Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel esaslar, idari teşkilat ve kamu personeli hukuku), Ceza Hukuku (Genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel esaslar),  Borçlar Hukuku (Genel esaslar) alanından toplam 40 soru
5.6. ESK faaliyet alanına ilişkin genel mevzuat:  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Disiplin hukuku)  ,233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 4857 sayılı İş Kanunundan toplam 40 soru
5.7.Yabancı dil (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri) 20 soru
Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar için;
5.8. ESK faaliyet alanına ilişkin genel mevzuat: T.C. Anayasası (Genel esaslar) , 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Disiplin hukuku) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 4857 sayılı İş Kanunu,5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu alanlarından toplam 40 soru
5.9.Mesleki eğitimine ilişkin Veteriner Hekimliği Lisans Programı bilgilerden 40 soru
5.10.Yabancı dil ( İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri ) 20 soru
5.11. Öğrenim dalları itibariyle belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

6. DEĞERLENDİRME
6.1. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav alanlarının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
6.2. Yazılı sınav başarı sıralamasının değerlendirilmesinde, yabancı dil sınavından alınan puanın %20’si,diğer alanlardan alınan puanların %40 ‘ı olmak üzere ağırlıklı puan ortalamasına göre her meslek gurunda başarı sıralaması yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak başarı sıralaması içerisinden en yüksek puanı alan dört aday olmak üzere toplam sekiz aday sözlü sınava çağrılacaktır. Aday ile eşit puana sahip olan adaylardan yabacı dil puanı yüksek olan aday öncelik kazanacaktır.
 6.3. Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Kurumun internet sitesinde duyurulur. Sözlü sınava gireceklerin başvuru sistemine kayıtlı adreslerine, sınavın yeri, günü ve saati, sınav tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
6.4. Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına, sabıka kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
6.5. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar.
6.6. Sözlü sınavda her aday için, giriş sınav kurulu başkan ve üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir.
6.7. Sözlü sınavda adaylar; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti,  alan bilgisi, mesleğe uygunluğu,  genel yetenek ve genel kültürü yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
6.8. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
6.9. Adayın giriş sınavı puanı; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.
6.10. Giriş sınavı puanının eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Bu halde de eşitlik devam ediyorsa yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak belirlenir, diğer adaylardan ise başarı sıralamasına göre yeteri kadar yedek aday belirlenebilir. Yedek adayların isimleri ayrı bir listede ilan edilir.
6.11. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

7. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA
7.1. Giriş sınav sonucu, liste halinde veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Kurumun resmi internet sitesinde (http://www.esk.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ESK tarafından talep edilen belgeleri ibraz edeceklerdir.
7.2. Yazılı sınava itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde Kuruma bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, dilekçenin Kuruma intikalinden itibaren en geç 10 iş günü içinde incelenir. İtiraz sonucu karar tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde ilgiliye bildirilir.
7.3. Başkanlıkça, başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylara başvuru sisteminde belirttikleri adreslerine taahhütlü posta ile tebligat yapılacaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR
8.1. Giriş sınavını asıl olarak kazanan ve atanmaya hak kazanan adaylar, atanmaya ilişkin talep edilen belgeleri belirtilen süre içerisinde teslim etmek zorundadır.  Giriş sınavını asıl olarak kazanıp talep edilen belgeleri süresi içerisinde vermeyen veya atandığı halde, kanuni süresi içinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerine, kanuni sürenin bitiminden itibaren altı ay içinde yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.
8.2. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Kurum sorumlu değildir.
8.3. Kurum, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

9. BİLGİ ALMA
9.1. Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numarasından, ESK web sayfasından (http://www.esk.gov.tr) veya Teftiş Kurulu Başkanlığından (İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:51/B 06530, 100. Yıl Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.
İletişim: 0312-287 45 98
E-Posta: teftis.buro@esk.gov.tr
İlan olunur.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum