Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları arasından beş (5) Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;
1.1
.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşıması,
1.2.Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin en az dört yıl lisans eğitimi veren bölümlerinden veya dengi yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından birini bitirmesi,
1.3.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden (KPSS A Grubu) KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde yer alması, (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.)
1.4.Giriş sınavının yapıldığı yılın (2023 yılında yapılacaktır) Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması, (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir.)
1.5.Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olması, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmaması, Gerekmektedir.

2. BAŞVURU ŞEKLİ
2.1
.Giriş Sınavı için başvurular, 23/01/2023 tarihinden 03/02/2023 Cuma günü saat 23.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.2.Başvuruda bulunacak adayların kimlik, askerlik, mezuniyet bilgileri ile KPSS sonuçları sistem üzerinden otomatik aktarılacak olup, bilgileri gelmeyen, bilgilerinde eksik veya hata olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadır.
2.3.Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini “pdf” ya da “jpeg” formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
2.4.Başvuru sırasında bir adet vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. (Vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
2.5.Adaylar, kendi el yazılarıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde yer alan ilgili bölüme yükleyeceklerdir.
2.6.Kariyer Kapısı üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. Başvuru işleminin hatasız,
eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
2.7.Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3. GİRİŞ SINAVI ŞEKLİ VE YERİ
3.1
.Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
3.2.Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav tarihi, saati ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı resmi internet sayfasında (www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.
3.3.Adaylar başvuru bilgilerini, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.
3.4.Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet sayfasında (www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

4. YAZILI SINAV KONULARI
4.1
.Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılacaktır:
Hukuk: Anayasa, İdare Hukuku (genel esaslar, idarî teşkilât, kamu personeli hukuku), İdari Yargı Usul Hukuku (genel esaslar), Ceza Hukuku (genel esaslar, kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (genel esaslar), Medeni Hukuk (genel esaslar), Borçlar Hukuku (genel esaslar), Ticaret Hukuku (genel esaslar, deniz ticareti ve şirketler hukuku).
İktisat: Mikro iktisat, makro iktisat, para-banka teorileri, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomi, güncel ekonomik sorunlar.
Maliye: Genel maliye teorisi, maliye politikaları, Türk vergi sisteminin genel esasları, kamu gelirleri ve giderleri, bütçe,
Muhasebe: Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, finansal tablolar analizi, ticari hesap.
4.2.Belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

5. DEĞERLENDİRME
5.1
.Yazılı sınavda tam puan 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulacaktır. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına (20) kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
5.2.Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacaktır. Sözlü sınava gireceklerin başvuru sistemine kayıtlı adreslerine, sınavın yeri, günü ve saati, sınav tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
5.3.Sözlü sınavdan önce adaylardan, kendi el yazılarıyla yazılmış özgeçmişi, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğu, Devlet memuru olmaya engel adli sicil kaydının bulunmadığı ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan istenecektir. Ayrıca, yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmaması halinde sınavlarının geçersiz sayılacağı, atamalarının yapılmayacağı, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamalarının iptal edileceği, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda bilgilendirilerek ayrıca taahhüt beyanları alınacaktır. Söz konusu beyan ve taahhüdü vermeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
5.4.Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlayacaktır.
5.5.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70’den az olmaması gerekir. Sözlü sınavda adaylar; öğrenim dalındaki alan bilgi düzeyi (50 puan), bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
5.6.Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulacak, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday olarak tespit edilecek, sıralamada asıl adaylardan sonra gelen aynı sayıdaki aday da yedek aday olarak belirlenecektir.
5.7.Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; giriş sınavı puanı ile birlikte yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
5.8.Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA
6.1
.Giriş sınavı sonuçları liste halinde veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlık internet sitesinde (www.uab.gov.tr/duyurular) yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
6.2.Sınav sonuçlarına, duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
6.3.Başkanlıkça, giriş sınavında başarılı olan adaylara başvuru sisteminde belirttikleri adreslerine ayrıca taahhütlü posta ile tebligat yapılacaktır.

7. DİĞER HUSUSLAR
7.1
.Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi içinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Asıl adaylardan ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.
7.2.Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumlu değildir.

8. BİLGİ ALMA
8.1
.Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından (www.uab.gov.tr) veya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının aşağıda belirtilen adres ve iletişim bilgilerinden temin edilebilir.

ADRES BİLGİLERİ:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 06338 Emek Çankaya /ANKARA
Telefon : 0(312) 203 10 61
E-Posta : teftis@uab.gov.tr

İlan olunur.


ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum