Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 Sözleşmeli Antrenör Alacak;

Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 Sözleşmeli Antrenör Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 Sözleşmeli Antrenör Alacak...

T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre, 685 Sözleşmeli Antrenör alımı yapılacaktır.

I-    BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3.    Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4.    Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,
5.    2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
6.    Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.
7.    Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
8.    Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
9.    Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
10.    Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11.    Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12.    Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adaylar başvurularını, 26 Aralık 2022 (10.00) – 30 Aralık 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan,  posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan sadece 1 (bir) branş ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.
Antrenörlük ile ilgili bilgilerin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek antrenörlük bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların başvuru yapılan branş ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1.    Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2.    Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
3.    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.
4.    Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA
Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir branş ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.
Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından; 
a)    Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, spor bilimine giriş, spor psikolojisi, spor fizyolojisi, sağlık bilgisi ve ilk yardım, temel antrenman bilimi, sporda öğretim yöntemleri, spor anatomisi, beceri öğrenimi, psikomotor gelişim, sporda ölçme ve değerlendirme, spor hukuku, sporda yönetim ve organizasyon vb.) (35 puan),
b)    Görevin gerektirdiği mesleki alan uygulaması (40 puan)
c)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (5 puan),
d)    Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (5 puan),
e)    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (5 puan),
f)    Genel kültürü ve genel yeteneği (5 puan),
g)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (5 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü ve uygulamalı sınav puanı belirlenecektir.
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin bilgilerini, sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.
Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
Sözlü ve uygulamalı sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
Sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü ve uygulamalı sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü ve uygulamalı sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir branş ve il için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.
Her bir branş ve il için, sözlü ve uygulamalı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Sözlü ve uygulamalı sınav puanlarının eşit olması halinde sırası ile KPSS puanı yüksek olan, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir.
Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

VII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 
Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır. 

VIII- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA
Sözlü ve uygulamalı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen her bir branş ve il için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu ile yerleştirmesi yapılacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 
Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesini imzalayıp görevine başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.
Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip alım duyurusuna kadar her bir il ve branş için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili sözlü ve uygulamalı sınav puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IX- DİĞER HUSUSLAR
Bakanlık başvuru, sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 
Başvuru, sınav ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

X- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü 
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

İlgililere duyurulur
GSB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum