Göç İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı;

Göç İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı

Göç İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı...

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru yapabilirler)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

BAŞVURULACAK KADRO POZİSYONLARI
B- ÖZEL ŞARTLAR 
1. KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)


a)  En az 3000 kullanıcılı bir sistemin veri tabanı yöneticisi olarak en az on (10) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) Oracle Exadata yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan Oracle RAC, GRID ve ASM mimarisine sahip Oracle veri tabanı kurulumu ve konfigürasyonu yapabilmek,
ç) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, Rman felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
e) Linux düzeyinde bash/shell script ile Oracle Import ve Export ve Rman gibi yedekleme scriptleri yazmak ve Linux Crontab ile görev oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) PL-SQL ve Stored Procedure geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Veri tabanı kümeleri (Clusters) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Oracle veri tabanı yazılımı sürüm yükseltme yamalama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,
ı) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine hakim olmak, tercihen açık kaynaklı ürünlerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Oracle ZFS Storage yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Linux işletim sistemi kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Sunucu kurulumu (raid yapılandırma, disk yapılandırma, network konfigurasyonu vs.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Coğrafi Bilgi sistemi veri tabanı kurulumu, yönetimi ve süreçlerine hakim olmak, tercihen açık kaynaklı coğrafi bilgi sistemleri veri tabanı çözümleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taşınması ve saklanması için tanımlanan veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,
ö) Açık kaynaklı ilişkisel/nosql veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen postgresql, mongodb ve mysql veri tabanları konusunda kurulum, yönetim, yedekleme konularında hâkim olmak,
p) Oracle Cloud Control, Oracle Audit Vault ürünlerinin kurulumu, yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
r) Linux işletim sistemi için betik dili (bash,csh, vb) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve Linux işletim sistemini ve yönetim araçlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.
TERCİHEN;
a) Hadoop ve büyük veri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
b) Weblogic Sunucularının kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ 
Adaylar başvurularını Başkanlığımızın www.goc.gov.tr internet sitesinde yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 26 Aralık 2022 – 01 Ocak 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimliği ibraz ederek temin edebilirler.  
Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler.
Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
a) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir)
b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
c) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla                                 https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,         
d) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
e) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır), 
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.
Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya yükledikleri belgelerde herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday sözlü sınava çağırılacaktır. 
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr sitesinde 10 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ 

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
Sözlü sınav 16 Ocak 2023 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122.Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. 

V. DEĞERLENDİRME 
Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Sözlü sınav sonuçları www.goc.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

VIII. DİĞER HUSUSLAR 

Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmiş olmaları zorunlu değildir (KPSS puanı olmayan adayların KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır).
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. 
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI


İLETİŞİM:
Göç İdaresi Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Tel: 0 (312) 422 08 17 - 18 - 19 - 20 -21 

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum