8 Sağlık Uzman Yardımcısı Alınacak;

8 Sağlık Uzman Yardımcısı Alınacak

8 Sağlık Uzman Yardımcısı Alınacak...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: 

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

I- YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:
Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşu olan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (İstanbul) hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 8 (sekiz) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.

II. BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü başlayıp 28 Aralık 2022 Çarşamba günü sona erecektir. 

III- SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Sınav Tarihi: 06 / 02 / 2023 – 07 / 02 / 2023 tarihleri arası
b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntüleyebilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

IV- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tabloda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
c) Adayların, ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda (Ek-1) her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olması,
d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olanlar),
şartları aranır. 

V- BAŞVURU ŞEKLİ  
Adaylar başvurularını 19/12/2022 - 28/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

VI- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
a) Sözlü sınava katılacak adayların, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ulaşarak elektronik ortamda doldurduğu Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formunu ıslak imzalı ve fotoğraflı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir (Başvuru sırasında sisteme son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir).
b) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

VII- SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ  
Yarışma sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.
Adayların başvurdukları alanda belirtilen KPSS puan türü/türlerinden yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında ( http://yhgm.saglik.gov.tr ) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VIII- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ 
Yarışma sınavı tek aşamalı olup sözlü sınav şeklinde olacaktır.

IX- SÖZLÜ SINAVIN KONULARI
 Sözlü sınavda adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41 inci maddesinde sıralanan aşağıdaki özellikler yönünden değerlendirilecektir:
a) Sınav konularına (Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları ile Bakanlığın görev alanına ilişkin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Sağlık Bakanlığı başlıklı Onüçüncü Bölüm), 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü başlıklı Kırkaltıncı Bölümüilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

X- SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
Yarışma sınavına girenlerin nihaî başarı sıralaması, adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asıl aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.
Yarışma sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı sağlamaz. 

XI- SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden (http://yhgm.saglik.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 XII - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren sınav sonuçlarına 5 (beş) gün içinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar 5 (beş) gün içinde Yarışma Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

 XIII- ATAMA İŞLEMLERİ 
Yarışma sınavında başarılı olan adayların uzman yardımcılığı kadrolarına atama işlemleri, atamaya ilişkin yayımlanacak ilanda belirtilen süre içerisinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne yapacakları yazılı başvuru üzerine anılan Genel Müdürlükçe gerçekleştirilecektir.
Yarışma sınavında başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.
Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir. 

XIV- İLETİŞİM BİLGİLERİ:
T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA 
Telefon: 0 (312) 585 17 78

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
 

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI KADRO İLAN TABLOSU

Mezun Olunan Bölüm: 
Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler ile İktisat, İşletme Fakültelerinin Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi bölümlerinin* birinden mezun olmak.
Kontenjan Sayısı: 2
Sınava Çağrılacak Aday Sayısı : 8
KPSS Puan Türü: KPSS P17 KPSS P18 KPSS P23 KPSS P48 KPSS P33

Taban Puan: 70
Hizmet Sınıfı: GİH
Kadro Dereceleri :9

Mezun Olunan Bölüm: Sağlık Bilimleri Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü* mezunu olmak.
Kontenjan Sayısı : 6
Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: 24
KPSS Puan Türü: KPSS P3
Taban Puan: 70
Hizmet Sınıfı: GİH
Kadro Dereceleri: 9


  * Bu bölüm için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.   

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum