Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu;

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu...


TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 


Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 10 adet ( On ) Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

TABLO

I-GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:


Adaylar başvurularını, 12/12/2022 (09:00) – 23/12/2022 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trinternet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların son başvuru tarihi  (23/12/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak  (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin; İstatistik, İktisat, Matematik, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,
ç) ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO ’da belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),
d) İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden birinden Yabancı Dil Sınavından (YDS) 70  ve üzerinde puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

II-GİRİŞ SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular,  12/12/2022 (09:00) – 23/12/2022 (18:00)  tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.
b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle TABLO’da yer alan öğrenim durumlarına uyan sadece bir bölüm için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
c) Giriş sınavına başvuracak adayların diploma veya mezuniyet belgesi (Bu bilgi e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir.) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte denklik belgesini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
ç) Giriş sınavına başvuracak adayların KPSS sonuç belgesi (Bu bilgi e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir.)
d) Giriş sınavına başvuracak adayların YDS sonuç belgesi (Bu bilgi e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir.) veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup geçerlilik süresi dolmamış belge (Onaylı belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
e) Erkek adayların askerlik durum belgesi (Bu bilgi e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir.)
f) e-Devlet Kapısı üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
g) e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
ğ) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir.
h) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
ı)  Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
i) Başkanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

III- SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar TABLO’da yer alan her bölüm için ayrı ayrı belirlenecektir.Her bölüm için ayrı ayrı belirlenmek üzere; TABLO’da belirtilen kontenjan sayısının 4 (Dört) katına kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanır. TABLO’da belirlenen her bölüm için kontenjan sayısının 4 (Dört)  katından fazla başvuru olması halinde sınava katılmaya hak kazanan aday, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılmak suretiyle belirlenecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanına göre yapılacak sıralamaya göre kontenjan sayısının en fazla 4 (Dört) katı kadar aday o bölüm için yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağırılacaktır.

IV- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı olarak yapılacaktır.Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi. (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. (10 puan)
ç) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

 V- SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi Kurumumuz internet sitesi (www.tuik.gov.tr) adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabileceklerdir.Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI-SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.Sözlü sınav puanı esas alınarak, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle nihai başarı puanı tespit edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sırasına göre asıl liste oluşturulur.Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu, yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen TÜİK Uzman Yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere puan sırasına göre yedek aday belirleyecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.Nihai başarı listesi http://www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformunda da görüntüleyebileceklerdir. Sözlü sınavı kazanan (asıl ve yedek) adayların adreslerine ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Kurum internet sayfasında atamasının yapılacağı ilan edilen adayların, atama işlemlerinin yapılması için 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir. İnternet sayfasında ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.

VII-ATAMA VE DİĞER HUSUSLAR
a)
 Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
b) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
c) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.
ç) Bir bölüm için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer bölümlerin yedekleri arasından giriş sınavı puanı dikkate alınmak suretiyle boş kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılabilir.
d) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini ( T.C. kimlik numarası olan kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
e) Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili Kanuna dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde ilgililerin ataması yapılacaktır.)

İletişim Bilgileri:
Adres:
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114   06420   Çankaya / ANKARA
Personel Daire Başkanlığı,İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı,Kadro ve Atamalar Müdürlüğü 7. Kat Oda No:719

Tel : 0 (312) 454 72 95 - 454 72 97- 454 73 18
Faks :
 0 (312) 454 83 12

Kamuoyuna duyurulur.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum