Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu, Stajyer Hazine Kontrolörü alacak;

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu, Stajyer Hazine Kontrolörü alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu, Stajyer Hazine Kontrolörü alacak...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından:
STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece “Stajyer Hazine Kontrolörü” kadrosuna en fazla 5 (beş) Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 (yüz) kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),
d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az biri için sınav son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde ÖSYM tarafından yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS veya e-YDS) en az 70 (yetmiş) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması,
e) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (1 Ocak 2023) 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
f) Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması,
g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olması,
h) Süresi içinde başvurmuş olması, 
gerekmektedir.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER
Giriş Sınavı için başvurular, 02 Ocak 2023 tarihinden 13 Ocak 2023 günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapılacaktır. Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ile KPSS ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgeleri ile ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavı sonuçlarını “pdf” veya “jpeg” formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini “pdf” ya da “jpeg” formatında "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Başvuru sırasında sisteme son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte 1 adet vesikalık fotoğraf yüklenecektir.
Adaylar, el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde yer alan ilgili bölüme yükleyeceklerdir.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden ve kontrol edilmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ
Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav, 25-26 Şubat 2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara’da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde (25 Mart Mah. İstiklal Caddesi No:7, 06200 Yenimahalle / ANKARA) gerçekleştirilecektir. 
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Yazılı Sınav konuları alan bilgileri itibarıyla aşağıda belirtilmektedir.
Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku kısımları)
Ekonomi: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar
Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi 
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Bakanlık internet sayfasında (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecektir.
Adaylar yazılı sınava, Bakanlık internet sayfası (https://sinav.hmb.gov.tr) üzerinden bilgisayar çıktısı olarak alacakları aday belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini göstermek suretiyle katılabileceklerdir. Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, çok fonksiyonlu bilimsel hesap makinesi, cep bilgisayarı ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları sınav esnasında yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

YAZILI SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA DAVET
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen alanlardan 50 (elli) puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
Yazılı sınav sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden ve Bakanlığımız internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınav daveti yukarıda belirtilen platform ve Bakanlığımız internet adresi üzerinden yapılır. Yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sözlü sınavda adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınav notu 100 (yüz) puan üzerinden verilir. En az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır (Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır).
Sözlü sınavda başarılı olanlardan, KPSS sınavı, yazılı sınavı ve sözlü sınavı notlarının ortalamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralama yapılır. Ortalamaların eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır.

SINAV SONUCU İLANI VE ATAMA
Giriş Sınavını kazananların isimleri, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden ve Bakanlığımız internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil, söz konusu kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir. Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Stajyer Hazine Kontrolörü alma hakkına sahiptir.
Sınavı kazanan adaylardan; atama işlemi yapılmadan önce feragat eden, atamaları yapılanlardan kendilerine bildirilen süre içinde göreve başlamayan, atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç bir yıl içerisinde olmak üzere müteakip sınav ilanı tarihine kadar yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

BİLGİ TEMİNİ
Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
Adres: İnönü Bulvarı No: 36 Emek Yerleşkesi Kat: 8 06490 Emek / ANKARA
İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr
E-posta: hkksinav.basvuru@hmb.gov.tr
Telefon: (312) 204 73 41 - 204 73 43
15150/1-1

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum