Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı ilanı;

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı ilanı

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı ilanı...


Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından:
HAZİNE VE MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (on) Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

2. SINAV TARİHİ VE YERİ
Giriş sınavının yazılı aşaması 4-5 Şubat 2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde (Adres: 25 Mart Mahallesi, İstiklal Caddesi No:7, 06200 Yenimahalle/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde durum, Hazine ve Maliye Bakanlığının (bundan sonra "Bakanlık" olarak ifade edilecektir) resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup, bu ilan tebligat hükmündedir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınavlarına ilişkin bilgilere ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması,
ç) Başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamaya göre, en yüksek başvuru puanına sahip ilk 200 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),
d) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmaması,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,
g) Süresi içinde belirtilen şartlara uygun olarak başvurmuş olması gerekmektedir.

4. SINAV BAŞVURUSU
a) Giriş Sınavı için başvurular, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 08:30’dan, 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar, e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu kullanılarak (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır.
b) Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
c) Başvuru sırasında adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumunun e-Devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri işlenmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini kendileri girmeleri ve diploma veya mezuniyet belgesini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
d) Erkek adayların askerlik bilgileri, Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
e) “İşleminiz Başarıyla Gerçekleştirilmiştir” ifadesi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 
f) Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
g) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna bastıktan sonra “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” uyarısı yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir.
ğ) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
h) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılamayacaktır.
ı) Başkanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

5. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a) Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapmayanların,
b) Başvuru işlemlerini süresi içinde (19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 08:30’dan, 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar) yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların, 
c) Başvuruda yer alan bilgileri eksik ve/veya hatalı olanların,
ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği” hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6. YAZILI SINAVA ÇAĞRI
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 200 (iki yüz) aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200’üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Bakanlık resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 (on beş) gün önce ilan edilecek olup bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar, sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformunun (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden ulaşabileceklerdir. 
Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet sitesinde yer alan “Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri” bağlantı adresini kullanılmak suretiyle sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

7. YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Yazılı sınav, klasik usulde dört ayrı oturumda yapılacaktır. Yazılı sınav konuları aşağıda belirtilmekte olup, sınavda adayların hukuki, iktisadi ve mali sorunları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir.
- Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Kamu Maliyesi.
- İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, Güncel Ekonomik Sorunlar.
- Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).
- Muhasebe: Genel Muhasebe, Temel Şirketler Muhasebesi, Temel Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.
Adayların çanta ve benzeri eşya, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınav salonuna girmeleri yasaktır. Sınav salonunda bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları, tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

8. YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her sınav konu grubundan 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan alınması ve tüm sınav konu gruplarının ortalama notunun 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.
Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlık resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformunda duyurulacaktır. Bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi gereğince atama yapılacak kadro sayısının dört katını (40 kişi) geçmemek üzere; yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

9. SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınavda adaylar, Sınav Kurulu tarafından;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması şarttır.

10. GİRİŞ SINAVI SONUCUNUN İLANI
Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasından oluşur. 
Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar aday da yedek aday olarak belirlenir. Sayının kesirli çıkması durumunda sayı yukarı doğru tamamlanır. Adayların giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak veya yedek aday listesine girmiş olmak müktesep hak teşkil etmez. Başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde Başkanlık, sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
Giriş sınavı sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformunun (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünde ve Bakanlık resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

11. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına, duyuru tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı
Adres: Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No: 12 A-Blok Kat: l-2 Çankaya/ ANKARA
Tel: 0 312 497 7048
İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr
e-posta: teftis.sinav@hmb.gov.tr

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum